10
dec

Biztonsági előírások

Posted by qpress 0 Comments

DÉR POR® habarcsadalékszer – biztonsági előírások

A termék “C” tűzveszélyességi besorolású. Szállítása, tárolása és feldolgozása során be kell tartani a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.

Lúgos kémhatása miatt maró hatású, a cementporhoz hasonló mértékben, ezért kezelésekor a cementre vonatkozó óvintézkedések betartása kötelező. Az adalékszer maradéka cementtel és vízzel történő keverés és kötés után építési törmelékként kijelölt hulladéklerakó helyen elhelyezhető.

16.1. Veszélyre utaló kijelentések
H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

H335: Légzőszervi irritációt okozhat

16.2. Figyelmeztető kijelentések
P102: gyermek elől elzárva tartandó.

P280: viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédelmet/arcvédő maszkot.

P305+P351: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN alaposan mossák ki vízzel perceken keresztül.

P310: azonnal hívják a toxikológiai KÖZPONTOT, vagy értesítsék az orvost.

P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: mossák le bő szappanos vízzel.

P261: kerüljék a por/füst/gáz/pára/permet belégzését.

P304+P340 BELÉGZÉS ESETÉN: vigyék a sérültet friss levegőre és tartsák nyugalmi helyzetben úgy, hogy kényelmesen lélegezhessen.

P501: a tartalom illetve a tároló eszközök ártalmatlanítása a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírások szerint történjen

16.3. Kockázatra utaló mondatok
R37 Irritálja a légzőrendszert

R38 Irritálja a bőrt

R41 Különböző szemkárosodásokat okozhat

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

16.4. Biztonságra utaló mondatok
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni

S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő

S25 Kerülni kell a szembejutást

S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni